تصاویر برگزیده

مجموعه عکس های امداد خودرو ایلام

امداد خودرو ایلام

امداد خودرو ایلام

پنچرگیری در محل امداد خودرو ایلام

پنچرگیری در محل امداد خودرو ایلام

تماس با امداد خودرو ایلام

تماس با امداد خودرو ایلام

مدرک مکانیکی

مدرک مکانیکی

گواهینامه امدادگر

گواهینامه امدادگر

مجوز

مجوز

گواهینامه مهارت حرفه ای

گواهینامه مهارت حرفه ای

کارت ماشین امدادگر

کارت ماشین امدادگر

کارت جرثقیل

کارت جرثقیل

Loader